สำหรับนักวิจัย/ผู้ประดิษฐ์

 
 
 ขั้นตอนการขอรับบริการของ SUT-IPMO
 
 
 ขั้นตอนการจดทะเบียน
/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา
   ตัวอย่างการยกร่างคำขอ
 
 
 ค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบัตร
   ประกาศมหาวิทยาลัย
   FAQs
   Download แบบฟอร์ม

-----------------
 
สำหรับผู้สนใจเทคโนโลยี 
 
 
 SUT Technology Catalogue
 
 
 SUT Technology Clips
 
 
 ขั้นตอนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
 
 
 เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
สู่เชิงพาณิชย์
   FAQs
   Download แบบฟอร์มสำหรับสนใจในเทคโนโลยี
   

             แบบผังภูมิของวงจรรวม คือ แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวม จากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แบบของวงจรไฟฟ้าที่ได้ออกแบบขึ้นมา หรือที่เรียกว่า Layout design และตัวชุดหน้ากากหรือแผ่นบัง mask work ซึ่งเป็นตัวต้นแบบที่ใช้ในการสร้างให้เกิดแบบผังภูมิ ก็จัดว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน

          รูปแบบของการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิ จะเหมือนกับการให้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตร กล่าวคือใช้ระบบจดทะเบียน คือตรวจสอบแต่เฉพาะความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับความคุ้มครอง ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรืออาจจะยื่นขอที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดก็ได้

 
 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
SUT
Technopolis
SP-SUT
SUT-UBI
ITAP

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel: 044-224825 Fax: 044-224823 ต่อ 105 E-mail sciencepark@g.sut.ac.th