คลิปวีดีโอแนะนำ
Science Park

 

SUTSP Annual Reportสำหรับเจ้าหน้าที่


IDEA MAKERS Gen2 เหลาไอเดียธุรกิจทางด้านเกษตรและอาหารไปกับกิจกรรม Workshop

    เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (SUTBI) ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTSP) ได้จัดกิจกรรม IDEA MAKERS Workshop ขึ้น ณ ห้อง 214 อาคารสุรพัฒน์1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 15 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม IDEA MAKERS Gen2 Workshop

    กิจกรรม IDEA MAKERS Gen2 Workshop เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้านความชัดเจนในแนวคิดธุรกิจและการตลาดเบื้องต้นให้กับผู้เข้าอบรม เน้นแนวทางตัวอย่างกรณีศึกษาผสมผสานความรู้เชิงวิชาการ รวมทั้งจากประสบการณ์จริง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมวิทยากร และผู้มีประสบการณ์ อันประกอบไปด้วย

1) อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล : ผู้ประกอบการไอศกรีม “ศรีมาลา”
2) อาจารย์ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
3) อาจารย์ไผท ผดุงถิ่น : ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอธุรกิจ

   โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ต้องมีการเตรียมแนวคิดธุรกิจให้พร้อมก่อนนำเสนอเพื่อเข้าสู่รอบ 2 IDEA MAKERS Boot Camp ต่อไป โดยผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ IDEA MAKERS Boot Camp ประกอบไปด้วย 9 ทีม ต่อไปนี้

ทีม

แนวคิดธุรกิจ

ชื่อ – สกุล

1

ผักไฮโดรโปนิกส์

คุณชลธิชา จีบตะคุ

คุณฐิติเวทยา ใหญ่กระโทก

2

ชานมไข่มุกสอดไส้กึ่งสำเร็จรูป

คุณญาณิกา จิตรวิจารณ์

คุณพีรสวัสดิ์ กวีวรรณเจริญ

คุณจุฑามาศ ผิวสุข

3

เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพ

คุณธีรภัทร์ มีเดช

คุณซูกิมพลี หันหิบุรัด

4

น้ำดื่มกลิ่นไอธรรมชาติ

คุณรณกฤต วิริยะกุล

คุณสุภาภรณ์ ทาดทา

คุณชัยวัฒน์ แซ่ลี้

5

ผงชูรสสมุนไพร

คุณผดุงศักดิ์ ศรีนอก

คุณปภังกร ส่างสวัสดิ์

6

กระบวนการเพาะเลี้ยงเห็ด ถังเช่า

คุณพีรดนย์ พักตร์เพียงจันทร์

คุณเจริญธรรม บริสุทธิ์

คุณฐาปนี ยนต์พิทักษ์กิจ

7

ลูกอมสมุนไพร

คุณธีรพัฒฌ์ ปัญญา

คุณวรินทร์ธร พงษ์ธนาธีรพร

คุณวิทยา โพธิ์วิเศษ

8

พัฒนาธุรกิจลำไย

คุณวัชรกร จันทร์เสละ

คุณปวีญา ปลื้มสอาด

9

เบอเกอรี่

คุณกัญญารัตน์ อัครเศรษฐัง

คุณประภัสสรา ศรีหานารถ

 

 
 

News by: อภิสรา วิเชียร

กลับหน้าแรก

ข่าวทั้งหมด

 
 

SUT
Technopolis
SUT-UBI
ITAP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel: 044-224818 Fax: 044-224823 ต่อ 105 E-mail sciencepark@g.sut.ac.th