คลิปวีดีโอแนะนำ
Science Park

 

SUTSP Annual Reportสำหรับเจ้าหน้าที่


Profile (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด)

นางสาวสุกัญญา เนาวรัตนาวนิช
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4818, 0-4422-4823 ต่อ 107
โทรสาร 0-4422-4818 ต่อ 105
e-mail : sripirom@g.sut.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คลองหก ปทุมธานี

ประวัติการทำงาน (พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน)  

2551 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2550 – 2551 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Membership Consultant) บริษัท Fitness First Thailand จำกัด
2549 – 2550 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ต้องบุญปิโตรเลียม จำกัด

การฝึกอบรม-สัมมนา 

วันที่ หลักสูตร หน่วยงานที่จัด
3 มี.ค. – 3 เม.ย. 2551   อบรม English for International Communication Course (Intermediate Level) ฝ่ายบริการวิชาการ เทคโนธานี
15 – 16 ก.ย. 2551  อบรม ทักษะการขายและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส.
24 ต.ค. 2551   สัมมนา  Winning With Innovation สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
3 พ.ย. 2551   สัมมนา การพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าข้าว สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11-12 พ.ย. 2551
 
อบรมหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจ แผนที่แห่งความสำเร็จ  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. 
9 มี.ค. 2552 อบรมหลักสูตรการเขียนรายงานการประชุม หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส. 
26-27 มี.ค. 2552 อบรมหลักสูตร Managing Business Today หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส.
23 เม.ย. 2552 อบรมหลักสูตร คู่มือปฏิบัติสำหรับนักการตลาดมืออาชีพ
(Application Guide for Professional Marketer)
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

 28 เม.ย. 2552
อบรมหลักสูตร วิถีใหม่ และเครื่องมือใหม่ของการสื่อสาร ทางการตลาด
(The New Way of marketing Communication)
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 
26-27 พ.ค. 2552 อบรมหลักสูตร Marketing Analysis
• 10 แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การตลาดที่เป็นเลิศ 
• 10 อัตราส่วนทางการตลาดที่นักการตลาดมืออาชีพ ควรรู้ 
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
29 พ.ค. 2552 สัมมนาเรื่องผลักดันการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (BOI)
15-16 มิ.ย. 2552 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  สถาบันอาหาร
31 ก.ค. 2552 อบรมหลักสูตร "พลิกวิกฤตเป็นโอกาส...ด้วยกลยุทธ์ การตลาดและการสื่อสารธุรกิจ" หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทส.

21 ต.ค. 2552
สัมมนา “Customer Management In Digital World
สัมมนา การตลาดดิจิตอล: การบริหารจัดการลูกค้าในโลกดิจิตอล”
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
13-14 พ.ย. 52 อบรม "การตลาดขั้นเทพ สู้เสือปี 2553" สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
18 – 19 ก.พ. 53 อบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 - 26 ก.พ. 53 อบรม “การเขียนแผนธุรกิจเทคโนโลยี” สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24 ก.ย. 53 เสวนา เรื่อง “ทำธุรกิจอย่างไรให้เติบโต” สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14 15 ก.ย. 53 อบรม Train the Trainers: เศรษฐกิจแดนมังกรและช่องทางเจาะตลาดจีน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20 ม.ค. 54 Pre-Conference Workshop “Science Parks and Business Incubation Synergies that can make a difference” สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย:Thai-BISPA
18 ธ.ค. 53 – 30 เม.ย. 54 อบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) ปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 มี.ค. – 27 เม.ย. 54 English for International Communication Couses (30hrs.) Intermediate Level มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25 – 26 เม.ย. 54 อบรมศิลปะการเป็นพิธีกร (ในการอบรมสัมมนา) กองจัดการความรู้/ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
27 เม.ย. 54 สัมมนาเรื่อง “จุดประกายงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
28 เม.ย. 54 อบรมหลักสูตร “การขายเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่” ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
11-13 ก.ค. 2554  เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ณ จังหวัดนครนายก เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22-25 ส.ค. 2554 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ ณ จ.เพชรบุรี อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้
     

SUTSP |  SUTBI 

 

 
 

SUT
Technopolis
SUT-UBI
ITAP

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel: 044-224818 Fax: 044-224823 ต่อ 105 E-mail sciencepark@g.sut.ac.th